บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่ชุมชนสังคม และตอบแทนคืนสู่ประเทศ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการในการทบทวนการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” (CG Code) ไป ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ และแผนธุรกิจประจำปีระยะสั้น ระยะปานกลาง และ/หรือระยะยาวของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยคณะกรรมการมุ่งเน้นให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการ ที่โปร่งใสและชัดเจน อีกทั้งความเป็นอิสระของคณะกรรมการจะเอื้อต่อการให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นและใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นบรรทัดฐานให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีถูกจัดทำขึ้นตาม CG Code ของ กลต. โดยมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้นำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้

  1. ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
  2. สร้างความเชื่อมั่นสำหรับผู้ถือหุ้น และความเชื่อถือสำหรับบุคคลรอบข้าง
  3. ให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
  4. สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัท
  5. เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณบริษัท