AWC พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และได้เป็นหุ้นไอพีโอในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง AWC ยังได้รับการจัดเข้าไปในการคำนวณดัชนี SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดัชนี FTSE World ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนระดับสากล ความสำเร็จนี้แสดงถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรของ AWC

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและเป็นแรงผลักดันสำคัญในความสำเร็จของ AWC ซึ่ง AWC ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลัก และการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับในระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานของบริษัทให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล

ด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ AWC จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความสร้างสรรค์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ตลอดจนความมุ่งมั่นในดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการปลูกฝังจริยธรรมที่เปี่ยมด้วยคุณค่าไว้ในค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า AWC จะดำรงไว้ซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพสูงสุด

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)