SET: AWC
ราคาล่าสุด
3.88 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.02 (0.52 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2567
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
59,171,233.00
วันก่อนหน้า
3.86
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.82 - 3.92
มูลค่า (บาท)
229,300,113.38
ราคาเปิด
3.82
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.36 - 4.72

ราคาหุ้นย้อนหลัง