SET: AWC
ราคาล่าสุด
4.70 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.02 (0.43 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ตุลาคม 2564
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
14,831,117.00
วันก่อนหน้า
4.68
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.68 - 4.72
มูลค่า (บาท)
69,734,683.84
ราคาเปิด
4.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.86 - 5.65

ราคาหุ้นย้อนหลัง