SET: AWC
ราคาล่าสุด
3.72 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.02 (0.54 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 01 ธันวาคม 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
30,792,572.00
วันก่อนหน้า
3.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.66 - 3.76
มูลค่า (บาท)
114,342,620.16
ราคาเปิด
3.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.40 - 6.45

ราคาหุ้นย้อนหลัง