SET: AWC
ราคาล่าสุด
3.88 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.08 (2.11 %)
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2567
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
78,490,408.00
วันก่อนหน้า
3.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.78 - 3.90
มูลค่า (บาท)
302,850,248.44
ราคาเปิด
3.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
3.40 - 5.40

ราคาหุ้นย้อนหลัง