บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มและครอบคลุมในทุกกิจกรรมธุรกิจ AWC สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความพึงพอใจ

ของทุกกลุ่ม โดยได้พิจารณาถึง ความต้องการ ความเท่าเทียมกัน ความครอบคลุม และความเหมาะสมในการวางแผนบริหารจัดการ การสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสาร

บริษัทได้ระบุและประเมินกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลัก 5 ประการ คือ

 1. การพึ่งพาอาศัยบริษัท
 2. ความรับผิดชอบของบริษัท
 3. ความช่วยเหลือของบริษัท
 4. อิทธิพลหรืออำนาจต่อบริษัท และ
 5. ทัศนคติที่แตกต่างต่อบริษัท

ทำให้ AWC สามารถจำแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่

 1. พนักงาน
 2. ลูกค้า
 3. ผู้เช่า
 4. คู่ค้า
 5. ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 6. ชุมชน
 7. หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ
 8. สมาคมอุตสาหกรรม และ
 9. สื่อมวลชน
พนักงาน

พนักงาน

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • เงินตอบแทน สิทธิประโยชน์ และผลประโยชน์อื่น
 • การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • ความโปร่งใส
 • จัดให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • จัดให้มีโปรแกรมเพื่อรักษาพนักงานที่ดีและมีความสามารถ
 • จัดการให้พนักงานได้รับเงินตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรม
 • ประกาศนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแนวทางการดำเนินงานในกลุ่มพนักงาน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย
 • ปฏิบัติกับพนักงานด้วยความเคารพตามหลักสิทธิมนุษยชน
 • จัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงานเพื่อส่งข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อร้องเรียน
 • กำหนดค่านิยมองค์กร
 • พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
 • เสถียรภาพและความก้าวหน้าในอาชีพ
 • การประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • กลไกการรับข้อร้องเรียน
 • อินทราเน็ต
 • AWC Connext
 • อีเมล: การกำกับดูแล และทรัพยากรบุคคล
 • การประชุมพนักงานทุกระดับโดยผู้บริหารระดับสูงของสายงาน
 • การสนทนา การประชุม และการประชุมทีมปฏิบัติการ
 • การสำรวจความผูกพันของพนักงาน
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint
ลูกค้า

ลูกค้า

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและความโปร่งใส
 • ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพสูงในราคาที่เป็นธรรม
 • การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม
 • ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
 • การอนุรักษ์ทรัพยากร
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการในราคาที่เหมาะสม
 • มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อร้องเรียน จากลูกค้า
 • จัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืน
 • ริเริ่มวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • สินค้าและบริการมีคุณภาพตามที่คาดหวัง
 • ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและลูกค้า
 • การให้บริการลูกค้า
 • ศูนย์บริการลูกค้า
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
 • สื่อประเภทต่าง ๆ
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint
ผู้เช่า

ผู้เช่า

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
 • การปกป้องสิ่งแวดล้อม
 • ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเลิศ
 • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ผนวกหลักการอาคารสีเขียวเข้าไว้ในโครงการที่ดำเนินการอยู่และที่จะพัฒนาใหม่
 • ความเชื่อถือและความมั่นใจต่อบริษัทในระยะยาว
 • ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและผู้เช่า
 • ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานอาคารสีเขียว
 • การสร้างความผูกพันกับผู้เช่า
 • การประเมินความพึงพอใจประจำปี
 • งานครบรอบประจำปีของแต่ละอาคาร
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint
คู่ค้า

คู่ค้า

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใส และความเท่าเทียม
 • ทิศทางของธุรกิจในอนาคตและการเติบโตของธุรกิจ
 • การเสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้า
 • กำหนดให้มีจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อกำหนดมาตรฐาน
 • พัฒนาโครงการคู่ค้าที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท
 • มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารกับคู่ค้าในเรื่องต่าง ๆ และประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • พัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
 • ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและคู่ค้า
 • ความเชื่อถือและความสัมพันธ์กับบริษัทในระยะยาว
 • สินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและความโปร่งใส
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน
 • ทิศทางการเติบโตของธุรกิจและทิศทางในอนาคต
 • การเปิดเผยข้อมูล
 • ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
 • เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม
 • รับฟังข้อแนะนำและเสียงสะท้อนจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
 • การกำกับกิจการที่ดี
 • ความเชื่อถือและความมั่นใจต่อบริษัทในระยะยาว
 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ธำรงไว้ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้น
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 • การเยี่ยมชมบริษัท
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้น
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint
ชุมชน

ชุมชน

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น รายได้ การจ้างงาน การศึกษา และสุขภาพ
 • ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับ
 • ปกป้องสิทธิมนุษยชน
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมขนและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างถูกต้องและทันท่วงที
 • ริเริ่มโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ริเริ่มโครงการเพื่อเสริมสร้างด้านสังคม
 • ลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
 • ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและชุมชน
 • โครงการสร้างคุณค่าที่จับต้องได้
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • การลงพื้นที่
 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 • การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint
หน่วยงานกำกับดูแลและรัฐ

หน่วยงานกำกับดูแลและรัฐ

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
 • ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อบังคับใช้นโยบาย และเป็นแบบอย่างของกลุ่มธุรกิจ
 • ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส
 • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริษัท
 • ริเริ่มโครงการระยะยาวเพื่อลดผลกระทบและปรับปรุงคุณภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การกำกับกิจการที่ดี
 • ลดผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เหลือน้อยที่สุด
 • ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลและรัฐ
 • การประชุมและเยี่ยมชมในโอกาสต่าง ๆ
 • เข้าร่วมเครือข่ายของรัฐ
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint
สมาคมอุตสาหกรรม

สมาคมอุตสาหกรรม

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
 • ความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแบบอย่างของกลุ่มธุรกิจ
 • ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจและเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส
 • ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริษัท
 • ริเริ่มโครงการระยะยาวเพื่อลดผลกระทบและปรับปรุงคุณภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ลดผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและสมาคมอุตสาหกรรม
 • การมีส่วนร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกัน
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint
สื่อมวลชน

สื่อมวลชน

ประเด็นที่ให้ความสนใจ การดำเนินการและการตอบสนอง การสร้างคุณค่า ช่องทางการสื่อสารและการสร้างความผูกพัน
 • ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
 • ทิศทางของธุรกิจ
 • ความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
 • สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์
 • เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเสนอความคิดเห็น
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของโลกเพื่อใช้วางแผนทิศทางการดำเนินงานในอนาคต
 • ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างบริษัทและสื่อมวลชน
 • ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
 • รูปแบบและช่องทางการสื่อสาร
 • การสนับสนุนและสร้างความผูกพันในกิจกรรมสื่อมวลชน
 • ข่าวแจกและการให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
 • รายงานประจำปี
 • รายงานความยั่งยืน
 • เว็บไซต์บริษัท
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน https://www.assetworldcorp-th.com/en/corporate-governance/whistleblowing-and-complaint

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง