ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 21,007
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.97
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 05/03/2564
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,685
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.98

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 05 มีนาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด 14,940,000,000 46.69
2. TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 9,060,000,000 28.31
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,134,449,100 6.67
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 892,143,089 2.79
5. GIC PRIVATE LIMITED 680,859,400 2.13
6. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 555,003,800 1.73
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 265,799,692 0.83
8. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 230,692,100 0.72
9. บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด 188,079,900 0.59
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 135,085,436 0.42
อื่นๆ 2,917,887,483 9.12
ทั้งหมด 32,000,000,000 100.00