ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/05/2563
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 19,305
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.97
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/05/2563
ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 19,744
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 9,060,000,000 28.31
2. นาย เจริญ สิริวัฒนภักดี 8,819,999,880 27.56
3. คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี 6,120,000,000 19.13
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 2,136,336,300 6.68
5. GIC PRIVATE LIMITED 1,844,013,600 5.76
6. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 559,089,100 1.75
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 480,902,547 1.50
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 248,444,800 0.78
9. บริษัท นอร์ม (2019) จำกัด 188,079,900 0.59
อื่นๆ 2,543,133,873 7.94
ทั้งหมด 32,000,000,000 100.00