ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/5/2566
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 16,725
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.06
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 15,903
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.98

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด 14,400,000,000 45.00
2. TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 9,060,000,000 28.31
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,463,210,799 4.57
4. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 1,430,000,000 4.47
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 701,504,300 2.19
6. บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด 540,000,000 1.69
7. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 500,198,500 1.56
8. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 343,916,100 1.07
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 257,453,622 0.80
10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 242,685,700 0.76
อื่นๆ 5,109,132,501 10.00
ทั้งหมด 32,002,343,300 100.00