ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 21,007
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.97
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/04/2565
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,449
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด 14,940,000,000 46.69
2. TCC GROUP INTERNATIONAL LIMITED 9,060,000,000 28.31
3. BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC 1,430,000,000 4.47
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,046,359,610 3.27
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 703,065,500 2.20
6. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 500,198,500 1.56
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 413,425,866 1.29
8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 323,188,300 1.01
9. บริษัท เพรสทีจ 2015 จำกัด 233,871,900 0.73
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 192,333,338 0.60
อื่นๆ 20,363,274,434 10
ทั้งหมด 32,000,770,700 100.00