ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/05/2567
ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,953
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 77.35
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 22,766
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
24.98

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีซีซี บริหารธุรกิจ จำกัด 14,400,000,000 44.99
2. บริษัท ทีซีซี รีเทล จำกัด 9,600,000,000 30.00
3. NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT 1,430,000,000 4.47
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,080,902,696 3.38
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 687,504,300 2.15
6. RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED 500,000,000 1.56
7. PRESTIGE 2015 COMPANY LIMITED 379,405,000 1.19
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 256,330,792 0.80
9. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C 204,617,400 0.64
10. STATE STREET EUROPE LIMITED 164,434,244 0.51
อื่นๆ 3,301,766,168 10.31
ทั้งหมด 32,004,960,600 100.00