บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับกำรขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นระบบในทุกกระบวนกการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทุน การพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง การบริหารจัดการไปจนถึงการส่งมอบคุณค่าองค์รวมให้แก่ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการสากลด้านความยั่งยืน อาทิ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (UN Global Compact) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชติ (UN Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยบูรณาการกับกิจกรรม แผน และโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบกลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนครอบคลุม 3 เสาหลัก คือ การสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม (Better Planet) การสร้างคุณค่าด้านสังคม (Better People) และ การสร้างคุณค่าและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ยั่งยืน (Better Prosperity) โดยการขับเคลื่อนผ่านหลักการที่สำคัญ 9 ประการดังนี้

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นำแนวปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบ

ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้เช่า

บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้เช่าและพนักงาน ได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงทำการตรวจประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าธุรกิจหลักทุกราย เพื่อส่งเสริมและยกระดับการให้บริการ พร้อมลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการออกแบบโครงการที่สร้างคุณค่า รักษาสภาพภูมิอากาศ อนุรักษ์ธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างจนถึงระหว่างการดำเนินธุรกิจ เพื่อหาวิธีป้องกันหรือแนวทางลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้นํ้า พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ และการจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดอาคารสีเขียว

ร่วมสร้างการพัฒนาชุมชนและสังคม

สร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบ ผ่านการลงทุนในโครงการเพื่อสังคม และสร้างพื้นที่ส่วนรวมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน

พัฒนาผู้นำและทรัพยากรบุคคล

พัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น วางแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงสนับสนุนการเติบโตของพนักงาน และความยั่งยืนของธุรกิจ

ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน

ปฏิบัติต่อแรงงานและเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด ทำการประเมินความเสี่ยงพร้อมจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และลดความเหลื่อมลํ้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนามาตรฐานในการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน