การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม 2567)
เอกสารแนบ:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2567
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
แผนที่ของสถานที่จัดประชุมและเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เผยแพร่วันที่ 14 ธันวาคม 2566)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เผยแพร่วันที่ 14 ธันวาคม 2566)