การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ครบตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2564
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบริษัท ทีซีซี เวิ้งนาครเขษม จำกัด และการเข้าลงทุนในบริษัท วรรณทรัพย์พัฒนา จำกัด ซึ่งเข้าข่ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี (2)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ QR Code
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเล่ม
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท