การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ โดยการสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาความสามารถ และรักษาผู้มีศักยภาพ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงาน เพื่อช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ และได้รับค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน อีกทั้งบริษัท ยังส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และยกระดับพนักงานให้เป็นพลเมืองที่ดีที่สามารถช่วยเหลือสังคมผ่านค่านิยมของบริษัท โดยมีความคิดเชิงบูรณาการแบบองค์รวม มีความรอบรู้ และมีคุณธรรม

AWC มุ่งหมายในการเป็นที่หนึ่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม และมีความพร้อมในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถในทุกระดับโดยเน้นความเท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

การสร้างคุณค่าให้แก่พนักงานของ AWC ด้วยการสร้างคน สร้างแบรนด์

บริษัท เชื่อมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อสร้างเป้าหมายเชิงคุณค่าให้แก่พนักงานในการส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจที่เหนือความคาดหมาย โดย EVP ประกอบด้วย อักษรย่อ A-W-C ที่เป็นตัวแทนคุณค่าในแต่ละด้าน คือ ความยืดหยุ่น A-Agility, การสร้างสุขภาวะที่ดี W-Wellbeing และเส้นทางการเติบโตในสายงาน C-Career growth

Agility

ความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่ยังยึดมั่นกับแนวทางตามวิสัยทัศน์ขององค์กร การมีแนวคิดที่พร้อมยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนจะช่วยพัฒนา ศักยภาพในสายอาชีพของพนักงาน ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมส่งมอบคุณภาพที่ดีเยี่ยมเหนือความคาดหวังในทุกสภาวการณ์

Well-being

การสร้างสุขภาวะที่ดี เพื่อส่งเสริมวิถี Work-life balance สร้างความสมดุลให้กับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน AWC จึงพร้อมสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Career Growth

เส้นทางการเติบโตในสายงาน โดย AWC เปิดกว้าง สำหรับแนวคิดใหม่ ๆ และสนับสนุนให้พนักงานมีความ มุ่งมั่นในความสำเร็จ สามารถรับมือกับงานที่ท้าทายภายใต้สภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและเอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทายและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหา

การดูแลพนักงานของ AWC

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท บริษัทห่วงใยในความยากลำบากของพนักงานและครอบครัวซึ่งอาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานเพื่อช่วยให้ทุกคน สามารถข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน ในระหว่างที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 โรงแรมและศูนย์การค้าได้ปิดทำการชั่วคราว แต่บริษัทยังคงจ่ายเงินเดือน เต็มจำนวนสำหรับบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานประจำที่สถานประกอบการ (Skeleton Staff) จ่ายเงินเดือน ร้อยละ 75 ให้กับ พนักงานที่ไม่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงาน บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานใช้วิถีการทำงานแนวใหม่แบบไร้ขีดจำกัด AWC Infinite Lifestyle เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับยุคปกติใหม่ (New Normal) โดยเน้นที่ผลลัพธ์ของงาน บริษัทอนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เข้าใช้พื้นที่ทำงานในโครงการต่าง ๆ หรือโรงแรมในเครือของ AWC ได้ โดยได้รับความสะดวกด้านสถานที่และบริการที่เหมาะสมกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

AWC ให้ความสำคัญกับการสรรหาและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีศักยภาพสูง ควบคู่กับการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานทุกระดับ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถสนับสนุนการเติบโตของบริษัท

โครงการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

AWC ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานผ่านการจัดทำโครงการที่หลากหลาย AWC ได้นำหลักมาตรฐานแรงงานไทย และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศมาใช้เป็นแนวทางในการปกป้องและดูแลพนักงานของเรา เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันผู้อื่น ในปี 2564 AWC ได้จัดทำโครงการเสริงสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และโครงการคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมด้านสุขภาพ และจิตใจ

วันและเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

AWC อนุญาตให้พนักงานมีวันและเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่งงานต่าง ๆ วันและเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นนี้ ช่วยให้พนักงานสามารถทำธุระจำเป็นของพนักงานได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินงานได้ตรงตามความต้องการของบริษัท

การจัดการสำหรับการปฏิบัติงานจากที่บ้าน

ตั้งแต่การเริ่มต้นการระบาดของ COVID-19 ในปลายปี 2562 AWC ได้ประกาศใช้นโยบายการปฏิบัติงานจากที่บ้าน การประกาศใช้นโยบายนี้ไม่เพียงแค่ส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงาน แต่ยังส่งเสริมความยืดหยุ่นในการทำงานภายใต้ช่วงเวลาที่ยากลำบาก อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานยุคใหม่ นอกจากการประกาศใช้นโยบายการปฏิบัติงานจากที่บ้าน AWC ได้พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทเพื่อสนับสนุนการสื่อสารแบบไร้รอบต่อ

การลาคลอดบุตร

AWC ได้กำหนดให้พนักงานสมารถลาคลอดบุตรได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตร หรือเป็นผู้ดูแล โดยพนักงานหญิงสามารถลาคลอดบุตรได้จำนวน 98 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 45 วัน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดของกฏหมาย สำหรับพนักงานชายสามารถลาดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 1 วัน

ค่าตอบแทนเพื่อการดำรงชีวิต

เพื่อมอบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานและสนับสนุนการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายภายในประเทศและมาตรฐานของสากลที่เกี่ยวข้อง AWC จึงได้จัดทำการประเมินค่าตอบแทนพนักงาน โดยอ้างอิงข้อมูลสถิติล่าสุดของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สปช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยค่าตอบแทนจะรวมถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานสามประการ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย และเสื้อผ้า รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ สุขภาพ การขนส่ง ของใช้ส่วนตัว การดูแลเด็ก และการศึกษา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 AWC เตรียมพร้อมมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยเต็มรูปแบบ สำหรับทุกโครงการ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety and Health Administration: SHA) ดังนี้

สถานประกอบการทุกแห่งของ AWC ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ และธุรกิจค้าปลีก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิค-19

AWC เป็นผู้บุกเบิกมาตรการทำงานที่บ้านสำหรับพนักงานในสำนักงานทุกคนก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนพนักงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หากพบว่า สถานประกอบการนั้นมีผู้ป่วยยืนยัน พนักงานจะต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องรายงานอาการเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำประกันภัยไวรัสโคโรนา (โรคโควิด-19) ให้กับพนักงานทุกคนด้วย

AWC มุ่งมั่นที่จะรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน โดยปรับวิธีการทำงานเป็นแบบปกติใหม่ (New Normal) ให้เหมาะสมกับแต่ละสายธุรกิจและหน้าที่ที่ต่างกัน ทั้งยังมีการสื่อสารกับพนักงานถึงสถานการณ์โควิด-19 ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานที่บ้าน

โครงการต่าง ๆ ของ AWC ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เพื่อเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยสำหรับการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยของไทย ทั้งยังมีการระบุเป็นข้อกำหนดในกระบวนการประกวดราคา ให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และมีกฎด้านความปลอดภัยที่จำเป็นต่าง ๆ ตามกฎหมาย

คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

AWC ได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อใช้กับพนักงาน รวมถึงลูกจ้าง ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานประจำภายในพื้นที่ของ AWC โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้ ตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ เพื่อควบคุม หลีกเลี่ยง และลดความสูญเสียจากการประสบอันตรายจากการทำงาน คู่มือความปลอดภัยในการทำงานได้ระบุถึงกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฏระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป กฏระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน Onsite และพื้นที่สำนักงานสำหรับผู้รับเหมา กฏระเบียบ ข้อบังคับในการทำงานบนที่สูง กฏระเบียบ ข้อบังคับการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฏระเบียบ ข้อบังคับการงานกับวัตถุอันตรายหรือสารเคมี เป็นต้น นอกจากกฏระเบียบ ข้อบังคับที่ได้ถูกระบุไว้แล้ว คู่มือความปลอดภัยในการทำงานยังไม่มีการกล่าวถึงการประเมินความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ภายใน การจัดทำแผนเพื่อรองรับอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ และการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การบูรณาการทางสังคมและชุมชน

AWC เชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยรวมถึงชุมชนในธุรกิจการบริการในพื้นที่ห่างไกลจากเมือง บริษัทจะเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงชุมชนผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่อาจแสดงความต้องการ ความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะ

AWC มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ของชุมชนและช่วยให้เพื่อนบ้านสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนด้วยตนเอง บริษัทได้จัดตั้งมูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล (AWFC) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดสำหรับสังคมของเรา นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายโครงการคุณค่าร่วมกันและวิสาหกิจเพื่อสังคมขององค์กร - The Gallery เชื่อมั่นในการตอบแทนและสนับสนุนการทำให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้มแข็ง เราสร้างโอกาสและจัดหาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ CSR

AWC ได้พัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรตามพันธกิจขององค์กรที่ว่า 'สร้างอนาคตที่ดีกว่า' และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ บริษัทมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนต่าง ๆ และสร้างความไว้วางใจและการยอมรับจากชุมชน บริษัทมุ่งหวังที่จะให้การสนับสนุนแก่ชุมชนในทุกที่ที่มีโอกาส ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ยั่งยืน AWC พิจารณาว่าตนเองเป็นผู้ให้โอกาสที่เสนอโครงการจัดหางาน มอบทุนการศึกษา และการฝึกงานในท้องถิ่นให้กับชุมชนต่างๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจของชุมชน

ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะส่งเสริมความผูกพันกับชุมชน บริษัทได้ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับชุมชนต่าง ๆ เพื่อรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

สิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดถือและเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานไปจนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท ด้วยความตระหนักดีว่า บริษัทมีอำนาจควบคุมการปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิของพนักงานภายใต้กลุ่มบริษัท บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิของพนักงาน รวมถึงมีความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านคู่สัญญาและคู่ค้า บริษัทจึงมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปิดช่องโหว่ เพื่อดูแลสิทธิของพนักงานทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและจะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเด็ดขาด ปณิธานนี้ถูกเน้นย้ำในจรรยาบรรณธุรกิจและได้สะท้อนอยู่ในวิถีปฏิบัติของบริษัท นอกจากนี้ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งเราให้ความสำคัญผ่านการประเมินความเสี่ยงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบ ลำดับความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทมีดังนี้

สิทธิมนุษยชน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและโอกาสที่เสมอภาค
เสรีภาพในการรวมตัว

บริษัทมีระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ผ่านกระบวนการทางกฎหมายและการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิแรงงาน สิทธิด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของพนักงานและคู่สัญญา ดังที่กล่าวในข้างต้น นอกจากนี้ โรงแรมของเรายังดำเนินงาน ภายใต้การบริหารของแบรนด์ระดับสากล ซึ่งมีชื่อเสียงในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในกรณีที่บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมโดยตรง เราจะเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานผ่านการบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดโอกาสการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นด้วยระบบการคัดเลือกคู่ค้าอย่าง ระมัดระวัง ติดตาม และประเมินผลดังรายละเอียดในหัวข้อก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง ชื่อเสียงในฐานะผู้นำด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมสร้างคุณค่าต่อเนื่องอย่างยั่งยืน