AWC ได้นำแนวคิดแบบบูรณาการมาปรับใช้ เพื่อระบุประเด็นปัญหาและจัดลำดับความสำคัญ ด้วยการผนวกความเสี่ยงและโอกาสจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานในหลากมิติ และห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนทิศทางของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มด้านความยั่งยืน

AWC นำมาตรฐาน AA1000 Accountability Principles (2018) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เห็นภาพสาระสำคัญของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งในกระบวนการประเมินสาระสำคัญนั้นบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กระบวนการประเมินสาระสำคัญ

Materiality
Identification
Process

Materiality matrix

จากการประเมินสาระสำคัญที่อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทำให้ทราบ “ผลการประเมินสาระสำคัญ”ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสำคัญของประเด็นสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งพิจารณามาจากความสำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความสำคัญต่อบริษัท แล้วนำแต่ละประเด็นมาจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

 • 1. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • 2. การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 • 3. การจัดการความเสี่ยง
 • 4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 • 6. กลยุทธ์การบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ
 • 7. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • 8. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 • 9. การจัดการน้ำ

 • 10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 11. การรวมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน
 • 12. การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • 13. สิทธิมนุษยชน

ดัชนีชี้วัดด้านวามยั่งยืนและประเด็นสาระสำคัญของ AWC

มิติด้านความยั่งยืน ประเด็นสาระสำคัญ เป้าหมายด้านความยั่งยืน UNSDGs
เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการและ & จรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่พบการละเมิดข้อกำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่า ตลอดจนประสบการณ์ที่เหนือกว่าความต้องการของลูกค้า
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สินค้า บริการ และมาตรฐานการทำงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสูงสุด

 • คู่ค้าทุกรายรับทราบข้อกำหนดในจรรยาบรรณคู่ค้า
 • ไม่พบการละเมิดข้อกำหนดในจรรยาบรรณคู่ค้า
สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลดการสูญเสียอาหารและของเสียประเภทอาหาร
สังคม ชุมชนและสังคม พัฒนา ดูแล รักษาชุมชน ผสานกับความรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การเสียชีวิตเป็นศูนย์