AWC ได้นำแนวคิดแบบบูรณาการมาปรับใช้ เพื่อระบุประเด็นปัญหาและจัดลำดับความสำคัญ ด้วยการผนวกความเสี่ยงและโอกาสจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานในหลากมิติ และห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจนทิศทางของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และแนวโน้มด้านความยั่งยืน

AWC นำมาตรฐาน AA1000 Accountability Principles (2018) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เห็นภาพสาระสำคัญของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งในกระบวนการประเมินสาระสำคัญนั้นบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

กระบวนการประเมินสาระสำคัญ

Materiality
Identification
Process

Materiality matrix

จากการประเมินสาระสำคัญที่อธิบายไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทำให้ทราบ “ผลการประเมินสาระสำคัญ” ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความสำคัญของประเด็นสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งพิจารณาจากความสำคัญต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและความสำคัญต่อบริษัทแล้วนำแต่ละประเด็นมาจัดลำดับความสำคัญ

ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กร บริษัทยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ นำการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศมาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินการด้านความยั่งยืนในระยะยาว และใช้การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันประเด็นสาระสำคัญอื่น ๆ ก็จะถูกนำมาพิจารณา เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบริษัท และส่งมอบการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด

 • 1. การดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศ
 • 2. การจัดการพลังงาน
 • 3. การจัดการทรัพยากรน้ำ
 • 4. การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • 5. ความหลากหลายทางชีวภาพ

 • 6. สิทธิมนุษยชน
 • 7. การจัดการแรงงาน
 • 8. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • 9. การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ
 • 10. สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่าง
 • 11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • 12. การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม

 • 13. การกำกับดูแลกิจการ
 • 14. ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 • 15. การจัดการความเสี่ยง
 • 16. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
 • 17. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 • 18. การปรับกระบวนการและเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล
 • 19. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและสารสนเทศ

ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนและประเด็นสาระสำคัญของ AWC

มิติด้านความยั่งยืน ประเด็นสาระสำคัญ เป้าหมายด้านความยั่งยืน UNSDGs
เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ การกำกับดูแลกิจการและ & จรรยาบรรณทางธุรกิจ ไม่พบการละเมิดข้อกำหนดในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่า ตลอดจนประสบการณ์ที่เหนือกว่าความต้องการของลูกค้า
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สินค้า บริการ และมาตรฐานการทำงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสูงสุด

 • คู่ค้าทุกรายรับทราบข้อกำหนดในจรรยาบรรณคู่ค้า
 • ไม่พบการละเมิดข้อกำหนดในจรรยาบรรณคู่ค้า
สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
การจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ลดการสูญเสียอาหารและของเสียประเภทอาหาร
สังคม ชุมชนและสังคม พัฒนา ดูแล รักษาชุมชน ผสานกับความรับผิดชอบเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การเสียชีวิตเป็นศูนย์