ประกาศการแจ้งขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท AWC” ได้จัดทำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเรียกว่า “ประกาศฯ” สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กรุณาดูรายละเอียดของประกาศฯ ดังกล่าว ได้ที่ ลิงก์

โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมหรือใช้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับนั้น บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้กลุ่มบริษัท AWC เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางช่องทาง แบบฟอร์มการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล