โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562