บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

โดยดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ละเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดี

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

CAC เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนในประเทศ (อาทิ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านการผนึกกำลังร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในการต่อต้านการทุจริต โดย CAC ได้ส่งเสริมการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่โปร่งใส นอกจากนี้ องค์กร CAC ยังได้พัฒนาโครงการที่รับรองมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวด ควบคู่กับการสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ และมีส่วนสำคัญในการต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจ

ปัญหาคอร์รัปชั่นถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ หากผู้นำหลักของแต่ละอุตสาหกรรมนำแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการคอร์รัปชันมาใช้ในองค์กร จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในภาคธุรกิจโดยรวมทั้งหมด ทั้งนี้ AWC ในฐานะที่เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศไทย เรามีความตั้งใจเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน โดยเราจะแสดงให้เห็นว่า เราจะไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ นอกจากนี้ การประกาศเข้าเป็นแนวร่วมกับ CAC ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อประโยชน์ของ AWC เท่านั้น แต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม อีกทั้งมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานของสังคมและประเทศเพื่อการนำไปสู่การมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท AWC ได้ประกาศเจตนาเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (หรือ CAC) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2020 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายหรือขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ควบคู่กับสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า โดยยึดมั่นดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมได้ประกาศเจตนารมย์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563