บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

โดยดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ละเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดี

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) was founded in 2010 by the country’s 8 leading organizations in the private sector (such as Thai Chamber of Commerce, Federation of Thai Industry, IOD) as a joint force to tackle corruption problem via collective action and was designed to be a platform for companies in Thailand to tackle corruption on a voluntary basis through collective action. CAC promotes the implementation of effective anti-corruption policies in order to create a clean business ecosystem. It has developed a unique certification program which helps companies put in place strong anti-corruption compliance standards. CAC also assumes an advocacy role in graft-fighting on behalf of the business sector.

Corruption is one of the main obstacles to sustainable economic so if the key players in the industry adopt a no corruption business practices, it would significantly change the overall business landscape. As one of the top organizations in Thailand, AWC would like to also take part in this collective action force by showing that we will not tolerate to any kind of corruption. Joining CAC is not only for the benefit of AWC but for the benefit of the whole society where we will help uplifting the standard of our society and our country for the sustainable economy which would eventually be beneficial to all stakeholders.

With clear direction from the Board of Directors of the Company, AWC has declared its intention to participate in the Private Sector Collective Action Against Corruption (or CAC) on November 19, 2020. Currently, we are working on assuring that our policies/procedures align with anti-corruption framework and practice and that communication to be cascading to all levels within the organization and relevant third parties as appropriate.

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า โดยยึดมั่นดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมได้ประกาศเจตนารมย์เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563