AWC มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจในการ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" เพื่อเป้าหมายการเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่ความสำเร็จในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แอสเสท เวิรด์คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ (AWC) ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ได้มุ่งมั่นสานต่อพันธกิจในการ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" และพร้อมเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อมั่นในประเทศไทย ตลอดจนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และโมเดลธุรกิจอันแข็งแกร่งของ AWC สนับสนุนให้ AWC พร้อมเดินหน้ามุ่งสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ดังนี้

AWC ยึดมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อสร้างคุณค่าองค์รวมอย่างยั่งยืน และ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" ไปด้วยกัน


เติบโตก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง (Growth-Led Strategy)
ด้วยโครงการใหม่ ๆ ที่วางไว้ตามแผนการเติบโต และการพัฒนาโครงการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์มาตรฐานระดับโลก


มุ่งเน้นการลงทุนที่หลากหลายและสมดุลเชิงธุรกิจ (Balanced and Diversified Portfolio)
ด้วยกลยุทธ์การลงทุนใน กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์


มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มรายได้ระดับกลางถึงสูง (Middle to High Income Customer Segment)
ด้วยการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน ได้แก่ ลูกค้าและนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ระดับกลางถึงสูง และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ ที่มีอัตราการเติบโตและอัตราส่วนกำไรต่อรายได้สูง


สร้างความแข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรระดับโลก (Global and Unique Partners)
ด้วยการสร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทั่วโลก


เป็นผู้นำตลาด สร้างประสบการณ์ใหม่ให้วงการ (New Benchmark)
ด้วยการสร้างสรรค์โครงการขนาดใหญ่ที่มีจุดเด่นในการเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการหรือจุดหมายการท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้จุดหมายปลายทางที่โครงการของ AWC เปิดดำเนินการ


พัฒนาและดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อคุณค่าองค์รวม (Synergy & Sustainability)
ด้วยการจัดทำแผนงานเพื่อความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ และการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของ AWC ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล (Asset World Foundation for Charity) และเดอะ แกลอรี่ (The Gallery)

นางวัลลภา ไตรโสรัส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)