ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ ASSET WORLD CORPORATION ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่าน เป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียน บริษัทฯ (AWC) จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเพื่อทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของ AWC เป็นอย่างดีที่สุด โดย AWC ปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

  • จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการ
  • ตรวจสอบ ดูแลรักษาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอ เพื่อป้องกันการลักลอบ เข้าสู่ระบบ

AWC ได้จัดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนทุกท่านว่าการร้องเรียนจะได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ AWC ได้ทำการเปิดเผยจำนวนข้อร้องเรียนได้ที่รับผ่านช่องการแจ้งเบาะแส โดยมีรายละเอียดดังนี้


2563 2564 2565 2566
ข้อร้องเรียน อยู่ระหว่างการสอบสวน เสร็จสิ้น
รายการการละเมิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- การทุจริต
1
-
-
-
-
-
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
-
-
-
-
-
-
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์กร
-
-
1
5
-
5
- การผูกขาด / ลดการแข่งขันทางการค้า
-
-
-
-
-
-
- การเลือกปฏิบัติ
-
-
-
-
-
-
- การล่วงละเมิดทางเพศ
-
-
-
-
-
-
- สิทธิมนุษยชน
-
-
-
-
-
-
- การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
-
-
-
-
-
-
- การฟอกเงิน และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
-
-
-
-
-
-
- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
-
-
-
3
-
3
- กรณีอื่น ๆ
-
-
-
-
-
-
รายการการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านสิ่งแวดล้อม
-
-
-
-
-
-
รายการการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับด้านสังคม
- ด้านสังคม
-
-
-
-
-
-
รายการการร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลดเมิดใดๆ
- ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย
-
-
-
2
-
2
- ความปลอดภัยของข้อมูล
-
-
-
1
-
1
- ข้อร้องเรียนอื่นๆ
-
-
-
5
-
5

แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรม ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

บริษัทจึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้ง จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียนและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเรื่องที่สามารถแจ้งเบาะแสมีดังต่อไปนี้

  • การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
  • การคอร์รัปชั่นและการทุจริต
  • การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

* ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อมูลการร้องเรียน

สามารถแนบไฟล์ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf (ขนาดสูงสุด 4 MB เท่านั้น)