ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของ ASSET WORLD CORPORATION ในเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลของท่าน เป็นอย่างดี และดำเนินการอย่างรัดกุมต่อไป ทั้งนี้ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และป้องกันการถูกกลั่นแกล้งอันเนื่องมาจากการร้องเรียน บริษัทฯ (AWC) จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ (“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”)

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือเพื่อทำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของ AWC เป็นอย่างดีที่สุด โดย AWC ปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้

  • จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการ
  • ตรวจสอบ ดูแลรักษาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอ เพื่อป้องกันการลักลอบ เข้าสู่ระบบ

AWC has the Whistleblower Policy to ensure that all complaints will be managed systematically. Furthermore, AWC discloses complaints received through the whistleblower system as follows:

  Unit FY2018 FY2019 FY2020
Number of Breaches against Business Codes of Conduct
Case
-
-
1
Breakdown of breaches
- Anti-corruption policy
Case
-
-
1
- Conflict of interest
Case
-
-
-
- Corporate compliance
Case
-
-
-
- Antitrust/Anticompetitive
Case
-
-
-
- Discrimination
Case
-
-
-
- Sexual Harassment
Case
-
-
-
- Human rights
Case
-
-
-
- Privacy breach
Case
-
-
-
- Other issues of AWC code of conduct
Case
-
-
-
Investigation
- Investigation
Case
-
-
1
Consequences of breaches
- Verbal warnings
Case
-
-
-
- Written Warnings
Case
-
-
-
- Dismissals
Case
-
-
1
- Pending investigation
Case
-
-
-
- Other
Case
-
-
-

แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรม ที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

บริษัทจึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้ง จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียนและให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเรื่องที่สามารถแจ้งเบาะแสมีดังต่อไปนี้

  • การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
  • การคอร์รัปชั่นและการทุจริต
  • การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

* ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อมูลการร้องเรียน

สามารถแนบไฟล์ไฟล์ .doc, .docx และ .pdf (ขนาดสูงสุด 4 MB เท่านั้น)