ศิลปะแห่งการให้ ด้วยการให้ผลงานศิลปะ

ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย คือจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจของ AWC ในการสนับสนุนศิลปิน นักออกแบบ และชุมชนทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการสนับสนุนการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ ผ่านโครงการลงทุนเพื่อสังคม “เดอะ Gallery (The Gallery)” ที่จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจ "สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า" ของ AWC เพื่อสร้างความยั่งยืนในสังคม

เดอะ Gallery ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล (Asset World Foundation for Charity: AWFC) โดยจัดทำเป็นโครงการไม่หวังผลกำไรในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะและงานดีไซน์ของนักออกแบบ ศิลปิน ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชนจากหลากหลายพื้นที่ในประเทศไทย ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ผ่านร้านเดอะ Gallery ซึ่งจะเปิดโอกาสให้งานฝีมือคนไทยได้มีโอกาสเติบโตไปสู่สายตาของคนทั่วโลก โดยจะนำกำไรทั้งหมดคืนสู่สังคมในรูปแบบการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนต่อไป ผ่านมูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล

เดอะ Gallery ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด “Giving Art, Art of Giving” ส่งเสริมศิลปินด้วยศิลปะแห่งการให้ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 8 ขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดย เดอะ Gallery ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการค้นหาชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์และการออกแบบของศิลปิน นักออกแบบ และชุมชนต่างๆ พร้อมเพิ่มมูลค่าในงานฝีมือเหล่านั้นด้วยบรรจุภัณฑ์ที่งดงาม และนำมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายผ่านร้านเดอะ Gallery ซึ่งปัจจุบันมี 13 สาขา นอกจากนี้ เดอะ Gallery ยังได้จัดสรรพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้างสรรค์เป็นศูนย์ชุมชน เช่น Asiatique Heritage Lounge เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของชุมชน

เดอะ Gallery e-Catalogue