ด้วยพันธกิจของ AWC ใน “การสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร และได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 3 BETTERs เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ พันธกิจ และทิศทางการเติบโตของ AWC

ปรัชญา

ส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนในระยะยาว
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
การผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร / การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC)
หลักในการดำเนินธุรกิจ
นวัตกรรม / การปรับกระบวนการและเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัล / การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ปัจจัยขับเคลื่อน