มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยได้จัดทำโครงการและจัดกิจกรรมการกุศลมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จึงได้มีการจัดตั้ง มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล หรือ Asset World Foundation for Charity (AWFC) ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์หลักสามประการ หนึ่งในวัตถุประสงค์ ได้แก่ การสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย "การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน" ของบริษัท นอกจากนี้ มูลนิธิ แอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ยังได้รับแรงบันดาลใจที่จะสะท้อนคุณค่าของการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน อันจะส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่ ทั้งยังได้เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างอันดีของหน่วยธุรกิจภาคเอกชนที่ใส่ใจต่อสังคม ตลอดจนเป็นแกนกลางของทุกธุรกิจในกลุ่มบริษัท ในด้านการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยประสานการดำเนินงานด้านการกุศลตามวัตถุประสงค์ ให้ดำเนินการได้อย่างมีทิศทาง มีเอกภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

วัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อจัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการศึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่เรียนดีและประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 3. เพื่อจัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการแพทย์ และให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้
 4. เพื่อสนับสนุนกิจการสงเคราะห์คนพิการ
 5. เพื่อส่งเสริมเกียรติคุณผู้เสียสละและผู้กระทำความดี
 6. เพื่อดำเนินการในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการการกุศลต่าง ๆ ในการประกอบกิจกรรมสาธารณะอันเป็นประโยชน์
 7. เพื่อส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิต ให้เยาวชน และบุคลากรของชาติ
 8. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับรายได้เพื่อเกิดความสุขที่ยั่งยืนของชุมชน
 9. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ และการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่แห่งอนาคต
 10. ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อสืบสานงานศิลป์และประเพณีอันดีงามของไทย
 11. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 12. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองแต่ประการใด