กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ กิจกรรม สถานที่
27 กันยายน 2564 Opportunity Day ไตรมาสที่ 2/2564 Virtual Event
13 สิงหาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564 Virtual Event
14 พฤษภาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564 Virtual Event
23 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM) เวลา 15.00 น.
15 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 Virtual Event