ISO 14001:2015

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหารต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ รวมถึงศูนย์การค้า 6 แห่ง และอาคารสำนักงานของบริษัทได้รับการรับรอง

ISO 9001:2015

ระบบบริหารงานคุณภาพ

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการออกแบบ การบริหารต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ รวมถึงศูนย์การค้า 6 แห่ง และอาคารสำนักงานของบริษัทได้รับการรับรอง

ISO 45001:2018

ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

AWC ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการ การบริหารการ ออกแบบ การบริหารต้นทุนและสัญญา และการบริหารงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นและส่งมอบ

ISO 20121:2012

ระบบการบริหารอย่างยั่งยืน

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านการออกแบบและการจัดการอย่างยั่งยืน (โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล)

ISO 22000:2018

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ในหมวดการจัดเลี้ยง (Catering) ซึ่งครอบคลุมการจัดเตรียมอาหารของร้าน (โรงแรมแบ็งคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค)

AMCHAM

CSR Excellence Awards

โรงแรม 2 แห่ง ได้รับรางวัลดีเด่นด้านกิจการเพื่อสังคม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ AMCHAM (โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คช่นั โฮเทล และ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท)

Green Hotel

โรงแรมสีเขียว (Green Hotel) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงแรม 6 แห่ง ได้รับรางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฅ(ระดับทอง 2 แห่ง ระดับเงิน 2 แห่ง และระดับทองแดง 2 แห่ง)

EarthCheck

การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โรงแรม 1 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานเอิร์ธเช็ค (โรงแรมบันยันทรี สมุย)

BSA

รางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย

อาคารสำนักงาน 3 แห่ง (อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ และอาคาร 208 วายเลส โร้ด) ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (ระดับแพลตินัม 1 แห่ง