นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทย่อยกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจกำหนดการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทย่อย รวมทั้งความจำเป็น ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควร

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย

09 พ.ค. 2567

วันที่จ่ายเงินปันผล

24 พ.ค. 2567

รอบผลประกอบการ

01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566

เงินปันผล (บาท/หุ้น)

0.05

ปี วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท บาท/หุ้น รอบผลประกอบการ เงินจ่าย
2566 09 พ.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 เงินปันผล 0.05 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2565 09 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2566 เงินปันผล 0.0320 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2564 28 เม.ย. 2565 20 พ.ค. 2565 เงินปันผล 0.01076 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 ปันผลจากกำไรสุทธิ
2563 15 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล 0.01250 01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 ปันผลจากกำไรสุทธิ