Sustainability Vision

To build sustainable value in the long run for our stakeholders

สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า โดยได้นำทิศทางการขับเคลื่อนความยั่งยืนรูปแบบองค์รวมมาใช้ให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อันได้แก่ โมเดลความยั่งยืนจากแก่นแท้ซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลที่ทุกหน่วยงานในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ให้ AWC ได้สร้างคุณค่าองค์รวมให้แก่ ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม AWC มีหลักการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทตามนโยบายการบริหารความยั่งยืนอันประกอบด้วย 10 ข้อหลักที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทั้ง 8 กลไกการขับเคลื่อนธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีคณะกรรมการความยั่งยืนเป็นผู้ขับเคลื่อนและสนับสนุนหลักในการเตรียมแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการบริหารงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของ AWC ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ
คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร

กลยุทธ์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

AWC มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับกรอบการทำงานในระดับประเทศและระดับสากล ตลอดจนยึดมั่นในการสร้างคุณค่าในทุกมิติ และการจัดลำดับความสำคัญในทุกการดำเนินกิจการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา AWC มีความตั้งใจที่จะส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงกำหนด และสื่อสารกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยยึดแนวทางตามนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนและประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ 5 ปี เพื่อร่างกรอบการทำงานที่ชัดเจน 3 ประการที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของ AWC โดยบริษัทได้ผนวกกรอบการทำงานและเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดแผนการดำเนินงานของบริษัท ให้ครอบคลุมความยั่งยืนทั้ง 3 เสาหลัก

AWC วางกรอบกลยุทธ์ในช่วงปี พ.ศ. 2563-2568 ในการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นของบริษัทในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

  • การสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม
  • การสร้างคุณค่าด้านสังคม
  • การสร้างคุณค่าและการการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

การสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงานและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนาออกแบบโครงการที่สร้างคุณค่าให้แก่สภาพแวดล้อมและรักษาสภาพภูมิอากาศ ด้วยการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องการใช้น้ำ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และการจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดของอาคารสีเขียว นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน เริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อสร้างจนถึงระหว่างการดำเนินธุรกิจเพื่อจัดหาวิธีการป้องกันหรือลดผลกระทบอย่างเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

การสร้างคุณค่าด้านสังคม

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนโดยรอบผ่านการลงทุนในโครงการเพื่อสังคม รวมทั้งการสร้างพื้นที่ในโครงการให้เป็นพื้นที่เพื่อส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน เช่น ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล หรือวัดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาของบริษัท รวมถึงกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กในชุมชนใกล้เคียง การส่งเสริมด้านการศึกษา ทั้งการฝึกอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ดีกว่า เป็นต้น

การสร้างคุณค่าและการการกำกับดูแลกิจการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สร้างความเชื่อมั่นด้านการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย AWC ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นำแนวปฏิบัติในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) และนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ให้ความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กรอบการบริหารจัดการและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนให้แก่ คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้เช่า และพนักงานได้รับทราบ รวมถึงทำการประเมินความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเพื่อระบุคู่ธุรกิจที่มีความสำคัญและตรวจประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับคู่ธุรกิจหลักทุกรายเพื่อส่งเสริมและยกระดับการให้บริการ พร้อมลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ AWC ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและผู้เช่า ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนามาตรฐานในการดำเนินงานทุกขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างคุณค่าองค์รวมอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน AWC ได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน (Sustainability Committee) เพื่อกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในภาพรวม ซึ่งคณะกรรมการความยั่งยืน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าคณะจากทุกกลุ่มธุรกิจและสายงาน คณะกรรมการความยั่งยืนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางด้านความยั่งยืน กำกับดูแลการดำเนินงานในภาพรวมให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร และนำเสนอผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

*คณะทำงานการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศดูแลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการทรัพยากรน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ
**คณะทำงานด้านการสร้างคุณค่าดูแลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

การร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ AWC ยังให้ความสำคัญในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่ง AWC ได้นำมาเป็นแนวทางในการประเมินความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์และผลการดำเนินงาน ซึ่งเป้าหมาย SDGs ที่ AWC จะมุ่งเน้นในช่วงปี 2563-2568 ได้แก่

ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ

AWC มีระบบกํากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อปกป้อง และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของพนักงานโดย มุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและโอกาสที่เสมอภาค AWC มีความพร้อมในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถในทุกระดับโดยเน้นความ เท่าเทียมกันทางเพศเมื่อเข้ามาทํางานกับบริษัท โดยในปี 2564 อัตราส่วนของผู้หญิงในตําแหน่ง ผู้บริหารทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 51.83


ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าเต็มผลิตภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการสร้าง และเปิดโครงการใหม่ระดับคุณภาพ เพิ่มคุณค่า เสริมการจ้างงานในท้องถิ่นทั้งเมืองหลักและเมืองรอง

“เดอะ GALLERY” เป็นร้านขายของที่ระลึกที่มีโมเดลธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเป็นช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ และเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปยังกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ ยังได้เปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โรงแรมบันยันทรี กระบี่ โรงแรมมีเลีย สมุย และโรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ตทาวน์ ซึ่งช่วยสร้างการจ้างงาน ได้ถึง 242 ตําแหน่ง


ส่งเสริมให้เกิดเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

AWC ดําเนินการพัฒนาโครงการให้สอดคล้อง กับข้อกําหนดของมาตรฐาน Excellence in Design for Greater Efficiency: EDGE ในการปรับปรุงโรงแรม 4 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการประหยัดพลังงาน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ โรงแรมบันยันทรี สมุย ได้ทํางานร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายไข่เต่าตนุให้อยู่ในพื้นที่เหนือระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้น และสร้างเขตอนุบาลทั้ง 5 รังเพื่อป้องกันไข่จากผู้ล่าก่อนฟักตัว โดยมีลูกเต่าที่ฟักออกมาได้สําเร็จ 269 ตัว


ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ร้าน “reConcept” เป็นโมเดลธุรกิจเพื่อส่งเสริมการรีไซเคิลและการใช้ประโยชน์จากเฟอร์นิเจอร์เก่าและวัสดุเก่าแทนการทิ้งเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่ง อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว รวมถึงงานฝีมือ ที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง การดําเนินงานของ ร้าน “reConcept” สามารถก่อให้เกิดการรีไซเคิลได้รวมทั้งสิ้น 374 ตัน ผ่านการจัดจําหน่ายทั้งที่ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ และ เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ รวมถึงช่องทางออนไลน์อีเวนท์ และกิจกรรมการกุศลที่จัดโดยโรงแรมในเครือแต่ละแห่ง


ส่งเสริมให้เกิดการรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

AWC ดําเนิน “โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าบนหลังคาจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)” ซึ่งเป็นระบบที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดําเนินโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับสถานประกอบการในเครือจํานวนทั้งหมด 8 แห่ง อีกทั้งยังได้เริ่มดําเนิน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทําความร้อน การระบาย อากาศและเครื่องปรับอากาศ” และ “โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบแอลอีดี (LED)” ของสถานประกอบการในเครืออย่างต่อเนื่อง


ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม และการเป็นสถาบันที่มั่นคง

AWC ได้รับการรับรองให้เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” AWC จึงสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานที่เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส เคารพความเห็นที่แตกต่าง ผ่านการสื่อสารที่เปิดเผยอย่างสร้างสรรค์และให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ