วิสัยทัศน์

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) มุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน พร้อมดำรงไว้ซึ่งการเป็นที่ชื่นชมและเชื่อถือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

พันธกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า พร้อมตอบโจทย์ความต้องการที่เหนือกว่าในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบด้วยแนวทางการปฏิบัติที่เปี่ยมด้วยคุณค่า อันจะนำพาซึ่งประโยชน์สู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

“AWC Core Values ของพวกเรา มีที่มาจาก 5P ซึ่งเริ่มจาก ปรัชญา หรือ “Philosophy” ที่เป็นแก่นแท้ของพลังในจิตใจของเรา บนพื้นฐานของความดีงามและความซื่อสัตย์ (Integrity) ซึ่งพวกเราได้มารวมกันเป็น Asset World Corporation หรือ “People” ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยใจในการทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด (Passion) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน (Goal Oriented) ซึ่งคือกระบวนการคิดและการทำงาน หรือ “Process” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ หรือ “Product” ที่ตอบสนองคุณค่าให้กับลูกค้า (Customer Centric) และสุดท้ายคือ (Caring) หรือ “Public” ที่พวกเราได้ร่วมสร้างคุณค่าอันภาคภูมิใจ สู่สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติโดยรวมอย่างยั่งยืน”

นางวัลลภา ไตรโสรัส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ซื่อสัตย์ยึดมั่นในความดี
Philosophy
เรามีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เรายึดมั่นทำสิ่งดีและถูกต้องทุกเวลาและสถานการณ์
ทุ่มเทด้วยหัวใจ
People
เราทำงานด้วยความรักและทุ่มเท เรามีความสนุกกับงาน และปรารถนาให้งานสำเร็จสมความตั้งใจ
ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย
Process
เราพร้อมร่วมมือช่วยสร้างผลงานสู่เป้าหมายขององค์กรด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า
Product
เรามุ่งมั่นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจเหนือความคาดหมาย
ตอบแทนสังคมสู่ความยั่งยืน
Public
เรามีความสำนึกที่ดีต่อผู้มีส่วนร่วมทางธุรกิจสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน