นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

รองประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
นางวัลลภา ไตรโสรัส

นางวัลลภา ไตรโสรัส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล, รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์