นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหาร
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

รองประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการ
นางวัลลภา ไตรโสรัส

นางวัลลภา ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์