ช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period)

บริษัทได้กำหนดช่วงเวลางดรับนัด (Silent Period) ในระหว่างช่วงเวลา 14 วันก่อนที่บริษัทจะประกาศงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะไม่รับนัด ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามใดๆ เกี่ยวกับงบการเงิน ให้แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีตอบข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลที่บริษัทได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท

แนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทสำหรับบุคลากรทีมนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย 45 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว