นางวัลลภา ไตรโสรัส

นางวัลลภา ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี

นายมนต์ชัย เดโชจรัสศรี

หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลล์
นางสาวเดฟเน่ หยวน

นางสาวเดฟเน่ หยวน

หัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล
นายโชคดี วิศาลสิงห์

นายโชคดี วิศาลสิงห์

(รักษาการ) หัวหน้าคณะกลุ่มโฮลเซลล์ และหัวหน้าสายงานกลุ่มโรงแรม 1
นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล

นายสเตฟาน หลุยส์ เอ็น. ฟานเดน อาวาเล

หัวหน้าคณะกลุ่มโรงแรม
ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

ดร. ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล

หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน
ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

ดร. กานต์ ปฏิเวธวรรณกิจ

หัวหน้าคณะสายงานบัญชีและการเงิน
ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

ดร. สิเวศ โรจนสุนทร

หัวหน้าคณะสายงานบริหารกลาง
นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช

นางสาวสุกัญญา วิวิชวานิช

หัวหน้าคณะสายงานทรัพยากรบุคคล
นายเฮง บุน ชิน

นายเฮง บุน ชิน

หัวหน้าคณะสายงานการพัฒนาโครงการ
นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ

นางสาวสุรีรัตน์ โมฬีชาติ

หัวหน้าคณะสายงานการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร