การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เผยแพร่วันที่ 24 มีนาคม 2566)
เอกสารแนบ:
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2566
สรุปรายละเอียดโครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020)
รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ก.
แบบ ข.
แบบ ค.
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
แผนที่ของสถานที่เผยแพร่ภาพและกระจายเสียงงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เผยแพร่วันที่ 26 ธันวาคม 2565)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เผยแพร่วันที่ 26 ธันวาคม 2565)