สำนักงานใหญ่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 54 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2180 9999
แฟกซ์: +66 2180 9966