นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

รองประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
นายวัชรา ตันตริยานนท์

นายวัชรา ตันตริยานนท์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
นายสันติ พงค์เจริญพิทย์

นายสันติ พงค์เจริญพิทย์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
นายกลินท์ สารสิน

นายกลินท์ สารสิน

กรรมการอิสระ
นายยุทธศักดิ์ สุภสร

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

กรรมการอิสระ
นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร
นางวัลลภา ไตรโสรัส

นางวัลลภา ไตรโสรัส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มคอมเมอร์เชียล, รักษาการหัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์