กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หลักสูตร Refresher Course DCP (DCP Re) หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) หลักสูตร Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) หลักสูตร AntiCorruption for Executive Program (ACEP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายรังสรรค์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในภาคราชการหลายแห่ง เช่น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประธานกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ประธานกรรมการ กองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม กรรมการสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรรมการ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และกรรมการ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยพระปกเกล้ารำไพพรรณี นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัทเยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ สถาบันคุ้มครอง เงินฝาก ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน นายรังสรรค์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) และยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรหลายแห่ง เช่น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัทดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัย นอร์ทเชียงใหม่ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ กรรมการอิสระ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร