กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์การวางผังเมือง จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่ดิน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายโสมพัฒน์ มีประสบการณ์มากมายในด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน สถาปัตยกรรม การออกแบบ และการบริหาร โดยเริ่มทำงานครั้งแรกในตำแหน่งผู้จัดการโครงการแผนกออกแบบของบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัดและเคยร่วมงานกับบริษัท จีวีเอ กริมลีย์ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับเมอริลลินช์ (เอเชีย-แปซิฟิก) ที่ประเทศฮ่องกงในตำแหน่งนักวิเคราะห์ และบริษัท เมทไลฟ์ อินเวสท์เมนท์ เอเชีย หลังจากนั้นจึงได้เข้าร่วมงานกับกลุ่ม ทีซีซี อีกครั้ง และได้เลื่อนตำแหน่งระดับผู้บริหารอย่างต่อเนื่องได้แก่ ผู้อำนวยการอาวุโสบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ทีซีซี แคปิตอล แลนด์ จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีซีซีแลนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด

ปัจจุบัน นายโสมพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ดูแลการกำหนดทิศทางองค์กรและการบริหารองค์กรในภาพรวม