กรรมการอิสระ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์นโยบาย จาก Keio University (Japan) และระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Keio University (Japan) นอกจากนี้ยังสำเร็จหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายยุทธศักดิ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังมีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2558 - 31 สิงหาคม 2566

นายยุทธศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปี 2567