กรรมการอิสระ

นายกลินท์ สารสิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Management Program (AMP) จาก Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นายกลินท์ ยังสำเร็จหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57 และ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 17

นายกลินท์ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในองค์กรหลากหลาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ คณะกรรมการสภากาชาดไทย ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิตฟู้ดส์ จำกัด คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เป็นต้น

นายกลินท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปี 2567