กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียน นายร้อยตำรวจรุ่นที่ 34 และระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสำเร็จหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.23) และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ (วปอ.53)

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ปัจจุบัน พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 240 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยก่อนหน้านี้ พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2561-1 มีนาคม 2562

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ สั่งสมประสบการณ์การทำงานอย่างยาวนาน โดยเริ่มรับราชการเมื่อปี 2524 ในตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพญาไท ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสารวัตรแต่งตั้งชั้นสัญญาบัตร กองกำกับการ 4 กองกำลังพล ในปี 2532-2537 รองผู้กำกับการ 2 กองทะเบียนพล ในปี 2537-2539 ผู้กำกับการ 2 กองทะเบียนพล ในปี 2539-2541 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในปี 2541-2546 รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 ในปี 2546-2547 รองผู้บังคับการกองทะเบียนพล ในปี 2547-2550 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ในปี 2550-2551 และ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2551-2552

พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ในปี 2552-2553 รองผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในปี 2553-2555 ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในปี 2555-2557 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ในปี 2557-2558 และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในปี 2558-2559 ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในปี 2559-2562

ปัจจุบัน นอกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) พลตำรวจเอก รุ่งโรจน์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)