กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และระดับปริญญาโท Master of Laws (LL.M.) จาก Harvard Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาโทด้านพาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และ หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รศ. ธิติพันธุ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายและด้านการศึกษา โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาอาจารย์ประจำ คณบดี คณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ รศ. ธิติพันธุ์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กับธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันนอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) รศ. ธิติพันธุ์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย