กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ และปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายพงษ์ภาณุ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานราชการและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น รองปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ประธาน บริษัท โรงแรมเอราวัณจำกัด (มหาชน) กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน นอกเหนือจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) นายพงษ์ภาณุ ยังดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่สำคัญ เช่น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)