กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท MBA สาขาการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน - แมดิสัน (University of Wisconsin-Madison) ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Audit Committee Program (ACP) และ Financial Statements for Directors (FSD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางนันทวัลย์ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในหน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่สำคัญ เช่น กรรมการสำนักงานคณะกรรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรรมการสำนักงานคณะกรรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และอธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ปัจจุบัน นางนันทวัลย์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ นางนันทวัลย์ ยังดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)