กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

นายวัชรา ตันตริยานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Science in Management Administration จาก Northrop University ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

นายวัชรา เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน ที่ปรึกษารัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรชั้นนำหลายแห่งเช่น ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการอิสระ บริษัท ไฮโครควิพ จำกัด

ปัจจุบัน นายวัชรา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่ปรึกษา บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท เอช แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษา บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)