25 มกราคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

18 มกราคม 2566

การจัดตั้งบริษัทย่อย

26 ธันวาคม 2565

การเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินโครงการ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่

26 ธันวาคม 2565

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

26 ธันวาคม 2565

การจัดตั้งบริษัทย่อย

22 ธันวาคม 2565

แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม (แก้ไข)

21 ธันวาคม 2565

แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม

09 พฤศจิกายน 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

09 พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 พฤศจิกายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 (งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 การไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ และการเข้าลงทุน)

19 ตุลาคม 2565

แจ้งความคืบหน้าการรับโอนสิทธิการเช่าเกทเวย์ เอกมัย

11 สิงหาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เรื่อง การไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ และการจัดตั้งบริษัทย่อย (เพิ่มเติมหัวข้อข่าว)