27 เมษายน 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

24 มีนาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข 3)

24 มีนาคม 2566

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

24 มีนาคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เนื่องจากเหตุจำเป็นเร่งด่วน (กรรมการถึงแก่อนิจกรรม)

17 มีนาคม 2566

แจ้งการถึงแก่อนิจกรรมของรองประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร

13 มีนาคม 2566

หุ้นเพิ่มทุนของ AWC เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มีนาคม 2566

09 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (จัดสรรหุ้นครั้งที่ 2- ออกหุ้นครั้งที่ 1)

09 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (จัดสรรหุ้นครั้งที่ 1- ออกหุ้นครั้งที่ 2)

08 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (จัดสรรหุ้นครั้งที่ 2- ออกหุ้นครั้งที่ 1)

08 มีนาคม 2566

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (จัดสรรหุ้นครั้งที่ 1- ออกหุ้นครั้งที่ 2)

27 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข 2)

27 กุมภาพันธ์ 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)