13 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 : อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 1/2564 และเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)

13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564

06 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

23 เมษายน 2564

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)

23 เมษายน 2564

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

16 เมษายน 2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เพิ่ม template)

16 เมษายน 2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

25 มีนาคม 2564

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

22 มีนาคม 2564

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

15 กุมภาพันธ์ 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่ม Template)