09 สิงหาคม 2566

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)

31 กรกฎาคม 2566

แจ้งข่าวกรรมการลาออก

26 กรกฎาคม 2566

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

26 กรกฎาคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

06 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

06 กรกฎาคม 2566

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

05 กรกฎาคม 2566

สารสนเทศการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง (แก้ไขครั้งที่ 2)

16 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมสารสนเทศ)

15 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

15 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)

15 มิถุนายน 2566

สารสนเทศการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง

15 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)