28 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566

06 กุมภาพันธ์ 2567

การเข้าลงทุนและพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การควบรวมบริษัทย่อย และการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

30 มกราคม 2567

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

21 ธันวาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เรื่อง การไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ

14 ธันวาคม 2566

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

08 พฤศจิกายน 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566

08 พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

08 พฤศจิกายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 (งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และการไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ)

10 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

10 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 สิงหาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 (งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

09 สิงหาคม 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเวบไซต์ของบริษัท