18 พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)

15 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 (งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566)

11 พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

11 พฤษภาคม 2566

แจ้งความคืบหน้าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อย

03 พฤษภาคม 2566

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข) และขอชี้แจงการแก้ไขมติ

27 เมษายน 2566

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

24 มีนาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข 3)

24 มีนาคม 2566

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท

24 มีนาคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เนื่องจากเหตุจำเป็นเร่งด่วน (กรรมการถึงแก่อนิจกรรม)

17 มีนาคม 2566

แจ้งการถึงแก่อนิจกรรมของรองประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร