12 กรกฎาคม 2567

การเข้าลงทุนซึ่งทำให้ได้มาซึ่งบริษัทย่อย

14 พฤษภาคม 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 (งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567)

14 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

14 พฤษภาคม 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

14 พฤษภาคม 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

09 พฤษภาคม 2567

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

29 เมษายน 2567

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

26 เมษายน 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการชุดย่อย และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

26 เมษายน 2567

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

27 มีนาคม 2567

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2567

26 มีนาคม 2567

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567) (3/3)

26 มีนาคม 2567

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567) (2/3)