10 สิงหาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

10 สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 สิงหาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565

27 กรกฎาคม 2565

แจ้งความคืบหน้าการศึกษาการเข้าลงทุนในองค์กรการร่วมทุน การลงนามสัญญาร่วมทุน และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

15 กรกฎาคม 2565

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

12 พฤษภาคม 2565

หุ้นเพิ่มทุนของ AWC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

11 พฤษภาคม 2565

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565

11 พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

11 พฤษภาคม 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565)

06 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท

25 เมษายน 2565

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5)

25 เมษายน 2565

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 (การไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ)