08 พฤศจิกายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 (งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 และการไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ)

10 สิงหาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566

10 สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 สิงหาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 (งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

09 สิงหาคม 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเวบไซต์ของบริษัท

09 สิงหาคม 2566

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)

31 กรกฎาคม 2566

แจ้งข่าวกรรมการลาออก

26 กรกฎาคม 2566

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

26 กรกฎาคม 2566

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

06 กรกฎาคม 2566

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

06 กรกฎาคม 2566

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

05 กรกฎาคม 2566

สารสนเทศการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง (แก้ไขครั้งที่ 2)