06 กรกฎาคม 2566

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท

05 กรกฎาคม 2566

สารสนเทศการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง (แก้ไขครั้งที่ 2)

16 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติมสารสนเทศ)

15 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

15 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)

15 มิถุนายน 2566

สารสนเทศการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง

15 มิถุนายน 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (แก้ไข)

14 มิถุนายน 2566

การจัดตั้งบริษัทย่อย

18 พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)

15 พฤษภาคม 2566

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566

15 พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

15 พฤษภาคม 2566

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 (งบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566)