26 มีนาคม 2567

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567) (1/3)

26 มีนาคม 2567

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท

25 มีนาคม 2567

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2567

21 มีนาคม 2567

หุ้นเพิ่มทุนของ AWC เริ่มซื้อขายวันที่ 22 มีนาคม 2567

19 มีนาคม 2567

แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม

12 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (จัดสรรหุ้นครั้งที่ 2- ออกหุ้นครั้งที่ 2)

12 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (จัดสรรหุ้นครั้งที่ 1- ออกหุ้นครั้งที่ 3)

12 มีนาคม 2567

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) (จัดสรรหุ้นครั้งที่ 3- ออกหุ้นครั้งที่ 1)

29 กุมภาพันธ์ 2567

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 (แก้ไข)

29 กุมภาพันธ์ 2567

การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)

28 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

28 กุมภาพันธ์ 2567

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567