10 สิงหาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564

10 สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

10 สิงหาคม 2564

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

27 กรกฎาคม 2564

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

29 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท

28 มิถุนายน 2564

ชี้แจงข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

13 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 : อนุมัติงบการเงิน ไตรมาส 1/2564 และเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท (แก้ไขหัวข้อข่าว)

13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

13 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564

06 พฤษภาคม 2564

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

23 เมษายน 2564

แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)