15 พฤศจิกายน 2562

การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พฤศจิกายน 2562

แจ้งการไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก

13 พฤศจิกายน 2562

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

13 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

08 พฤศจิกายน 2562

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

17 ตุลาคม 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562

09 ตุลาคม 2562

การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "AWC"

09 ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

09 ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)

09 ตุลาคม 2562

สรุปข้อสนเทศ

09 ตุลาคม 2562

ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ AWC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562