10 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

09 กรกฎาคม 2563

แต่งตั้งรองประธานกรรมการ

07 กรกฎาคม 2563

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และข้อปฏิบัติในการซักถามคำถามในห้องประชุม

12 มิถุนายน 2563

หนังสือยืนยันความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

11 มิถุนายน 2563

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2563

08 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่คำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

13 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (เพิ่มเติม)

11 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

08 พฤษภาคม 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

08 พฤษภาคม 2563

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562 รายการเกี่ยวโยง รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ปฏิเสธการใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิ การออกหุ้นเพิ่มทุน (AWC Shares Plan 2020) (แก้ไข)

08 พฤษภาคม 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563

08 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)