17 มกราคม 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

15 มกราคม 2563

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท

02 มกราคม 2563

แจ้งความคืบหน้ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกลุ่ม 3

12 ธันวาคม 2562

ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

20 พฤศจิกายน 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

18 พฤศจิกายน 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ AWC เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (F53-5)

15 พฤศจิกายน 2562

การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

14 พฤศจิกายน 2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

14 พฤศจิกายน 2562

แจ้งการไม่ใช้สิทธิตามสัญญาให้สิทธิในการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลภายนอก

13 พฤศจิกายน 2562

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562

13 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)