27 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งการได้มาซึ่งสิ่งปลูกสร้างในโครงการคอมมูนิตี้ มาร์เก็ต บางกะปิ ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

27 กุมภาพันธ์ 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

27 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) แก้ไข

29 มกราคม 2563

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

17 มกราคม 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

15 มกราคม 2563

รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของบริษัท

02 มกราคม 2563

แจ้งความคืบหน้ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินกลุ่ม 3

12 ธันวาคม 2562

ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563

20 พฤศจิกายน 2562

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

18 พฤศจิกายน 2562

หุ้นเพิ่มทุนของ AWC เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562

แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (F53-5)