15 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

15 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

15 กุมภาพันธ์ 2564

การลงนามเซ็นต์สัญญาซื้อขายสินทรัพย์

28 มกราคม 2564

รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

24 ธันวาคม 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

18 ธันวาคม 2563

ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564

18 ธันวาคม 2563

การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

14 ธันวาคม 2563

แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทโดยคงสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิม

10 พฤศจิกายน 2563

การปรับโครงสร้างภายในของบริษัทโดยการรวมธุรกิจ

09 พฤศจิกายน 2563

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

09 พฤศจิกายน 2563

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

09 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)